Privatumo politika

DUOMENŲ APDOROJIMO APIMTIS

SIA „BIG RED“ įsipareigoja kaupti ir išsaugoti tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini SIA „BIG RED“ verslo veiklos vykdymui. SIA „BIG RED“ taip pat įsipareigoja užtikrinti apdorotų asmens duomenų tikslumą ir išsamumą, kaip galima tiksliau nurodydama klientams teisingo ir išsamaus duomenų įvedimo tvarką.

SIA „BIG RED“ apdoros asmens duomenis užtikrindama jų konfidencialumą ir panaudos visas tinkamas priemones bei įrankius, kad neleistų jokios neteisėtos prieigos. SIA „BIG RED“ kaupia ir saugo asmens duomenis tik SIA „BIG RED“ pareigų vykdymo poreikiams, kaip reikalauja atitinkami įstatymai.

Asmens duomenų negalima perduoti nė vienam trečiajam asmeniui, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas duoda tam savo sutikimą, kai tai yra būtina SIA „BIG RED“ ir duomenų subjekto savitarpio sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ar yra kitaip leista arba pavesta pagal taikomus įstatymus.

DUOMENŲ AKTUALIZAVIMAS

SIA „BIG RED“ įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų teisingumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais trečiaisiais asmenimis, perduodančiais asmens duomenis, kad šie užtikrins perduodamų asmens duomenų išsamumą ir teisingumą.

Esant būtinybei, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra saugomi jo naudotojo sąskaitoje.

DUOMENŲ SAUGUMAS IR NAUDOJIMAS

Jei klientas nusprendžia registruotis svetainėje, jo bus prašoma suteikti informaciją apie jo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir kitus duomenis. SIA „BIG RED“ turi teisę naudoti suteiktą informaciją svetainės veikimo personalizavimui ir gerinimui. Tai gali pasireikšti, pavyzdžiui, pagal ankstesnius kliento pirkimus parengtais reklaminiais pasiūlymais, teikiamais klientui jam esant interneto tinkle ar panaudojant el. paštą, kai tam yra atitinkamas kliento sutikimas, taip pat kitais būdais, atitinkančiais įstatymų reikalavimus.

SIA „BIG RED“ apdoros asmens duomenis, kad užtikrintų jų konfidencialumą ir pritaikys vidines procedūras bei kontrolės priemones, kurios neleistų neleistino asmens duomenų naudojimo, prieigos, atskleidimo, kopijavimo, pakeitimo ar sugadinimo, taip pat panaudos visas protingas priemones asmens duomenų saugumo, vientisumo ir privatumo užtikrinimui.

SIA „BIG RED“ apdoros asmens duomenis tik garbingai ir tik laikydamasi įstatymų bei nenaudos asmens duomenų tikslams, kurie neatitiktų SIA „BIG RED“ gautų asmens duomenų gavimo tikslų.

Sukauptus kliento asmens duomenis SIA „BIG RED“ apdoros, kad: vykdytų užsakymus; padėtų SIA „BIG RED“ gerinti svetainę ir informacijos pasiekiamumą klientui tinkle; užtikrintų informacijos pateikimą klientui apie SIA „BIG RED“ produktus ir paslaugas; užsakymų pateikimams, pagalbai klientams, mokėjimų atlikimui ir paslaugų teikimui; kitaip, kaip reikalauja taikytini įstatymai.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS INTERRNETE

Jei klientas pageidauja atlikti užsakymą būdamas prisijungęs prie interneto, SIA „BIG RED“ būtinai turi žinoti kliento vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pašto adresą ir duomenis, susijusius su mokėjimo įvykdymu (pavyzdžiui, kreditinės kortelės numerį ir galiojimo terminą). Tai leidžia SIA „BIG RED“ užtikrinti visavertį kliento užsakymo įvykdymą ir informuoti apie užsakymo vykdymo būklę.

SLAPPUKAI

SIA „BIG RED“ turi teisę rinkti duomenis apie interneto svetainės vartotoją, naudodama slapukus („Cookies”). Tai reikalinga naudotojams teikiamų paslaugų gerinimui. Slapukai yra rinkmenos, kurias interneto svetainės patalpina naudotojų kompiuteriuose, kad atpažintų naudotoją ir palengvintų jam naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti – sutikti ar nesutikti juos priimti. Slapukų nepriėmimas neapribos kliento naudojimosi svetaine, tačiau gali sumažinti svetainės panaudojimo galimybes.

TREČIOSIOS ŠALYS

SIA „BIG RED“ neperduos asmens duomenų trečiosios šalims, išskyrus kiek tai būtina protingam verslo veiklos vykdymui, užtikrins, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugotų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrintų tinkamą apsaugą. SIA „BIG RED“ perduos asmens duomenis SIA „BIG RED“ tiekėjams, rangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, padedantiems SIA „BIG RED“ ir jos klientų verslo veiklai, įgyvendinama atitinkamą bendradarbiavimą. Tačiau tokiais atvejais SIA „BIG RED“ reikalaus iš duomenų gavėjų įsipareigojimo naudoti gautą informaciją tik tiems tikslams, kuriems duomenys buvo perduoti ir pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

SIA „BIG RED“ dės protingas pastangas užtikrinimui, kad tais atvejais, kuomet asmens duomenys perduodami užsienio valstybėms, jiems būtų užtikrinta adekvati apsauga.

SIA „BIG RED“ įsipareigoja neperduoti asmens duomenų organizacijai ar bet kuriam kitam asmeniui, esantiems valstybėje, kurioje neužtikrinamas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, išskyrus šiuos atvejus, kai:

  • Perdavimas yra būtinas sutarties su klientu sudarymui ar sutarties su klientu įvykdymui;
  • Perdavimas yra būtinas kliento interesais sudaromos sutarties sudarymui arba įvykdymui;
  • Perdavimas yra leistinas pagal taikomus tesės aktų reikalavimus;
  • Klientas duoda savo sutikimą.

Kitai valstybei perduotos klientą identifikuojančios informacijos atveju, gali būti taikomi atitinkamos valstybės teisės aktai, įskaitant teisės aktus susijusius su valstybės saugumu, kova su terorizmu, kurie galėtų leisti teisėsaugos įstaigoms ar priežiūrą vykdančioms įstaigoms pasiekti privačių asmenų žinioje esančią informaciją.

PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

Pagal pagrįstą raštišką prašymą, SIA „BIG RED“ informuos duomenų subjektą apie:

  • Asmens duomenis, kuriuos apie jį apdoroja SIA „BIG RED“; duomenų gavimo šaltinį (jei teisės aktai leidžia jį atskleisti); datą – kada buvo padaryti paskutiniai asmens duomenų pakeitimai;
  • tikslus, dėl kurių asmens duomenys yra apdorojami; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas; ar informacija buvo apdorota automatiškai.
  • .

SIA „BIG RED“ atliks būtinus veiksmus bet kurių asmens duomenų netikslumų ištaisymui, apie kuriuos bus pranešta tiesiogiai arba naudojant siūlomas paslaugas. SIA „BIG RED“ protingai, pagal galimybes, informuos kliento asmens duomenų gavėjus apie tokius pakeitimus. Tačiau SIA „BIG RED“ turi teisę riboti prieigą, galimybes keisti arba trinti duomenis, kaip reikalauja įstatymai. SIA „BIG RED“ gali sukurti taisykles prieigai prie asmens duomenų, taip pat nustatyti tvarką bei  mokestį už prieigos suteikimą.

ASMENS DUOMENŲ REDAGAVIMAS ARBA TRYNIMAS

Esant būtinybei, duomenų subjektas bet kuriuo metu turi teisę keisti, papildyti arba ištrinti asmens duomenis apie jį patį, saugomus jo naudotojo sąskaitoje.

Jei naudotojas pageidautų atsisakyti tolesnio pranešimų gavimo, visiškai panaikinti savo asmens duomenis, turimus paslaugų teikimo vietoje, arba jei kiltų kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų naudojimą, prašome susisiekti su SIA „BIG RED“ el. paštu: info@chill4you.lt arba skambinti telefonu +371 29492178.

PRIVATUMO POLITIKOS PRITAIKYMAI IR PAKEITIMAI

SIA „BIG RED“ turi teisę keisti privatumo apsaugos taisykles savo nuožiūra.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Skaitykite daugiau – slapukų politika